અમારો સંપર્ક

બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસઃ 25મો માળ,
પી. જે. ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ,
ફોર્ટ, મુંબઈ - 400 001
મેઈલ - corp.comm@bseindia.com


સંપર્ક વ્યક્તિઓ અજય કે. ઠાકુર, ઈ-

મેઈલ - ajay.thakur@bseindia.com
ફોન. નં +91 022 22728291

પ્રશાંત કુઝીકાત
ઈમેઈલ : prashant.kuzhikat@bseindia.com
ફોન નં. : +91 022 22728890
મોબાઈલ નં. : 9769923671