બીએસઈ નોટિસ

દ્વારા સર્ચ કરો :      
દિવસ : Calendar
સમાપ્તિ તારીખ Calendar
નોટિસ ક્રમાંક :
કેટેગરીનું નામ : વિભાગ :  
સ્ક્રિપ નામ : નોટિસ તારીખ : સમાવિષ્ટ વિષયવસ્તુ :
નોટિસ ક્રમાંકસુપરતનોટિસ તારીખકેટેગરીનું નામવિભાગ
20230929-8 29 સપ્ટે 2023 Change in Group of Equity Shares of Kahan Packaging LimitedCompany relatedListing Operations
20230927-39 27 સપ્ટે 2023 Revised Trading and Settlement Programme for ITP Segment for the period from 26.09.2023 to 30.09.2023Settlement/RMSPost Trade
20230927-1 27 સપ્ટે 2023 Change in Group of Equity Shares of Techknowgreen Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20230926-18 26 સપ્ટે 2023 Listing of Equity Shares of Techknowgreen Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20230926-8 26 સપ્ટે 2023 Listing of Equity Shares of TECHKNOWGREEN SOLUTIONS LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230921-3 21 સપ્ટે 2023 Change in Group of Equity Shares of Meson Valves India LimitedCompany relatedListing Operations
20230920-16 20 સપ્ટે 2023 Listing of Equity Shares of Meson Valves India LimitedCompany relatedListing Operations
20230918-60 18 સપ્ટે 2023 Listing of Equity Shares of Meson Valves India LimitedCompany relatedListing Operations
20230915-26 15 સપ્ટે 2023 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.10.2023 TO 31.10.2023Settlement/RMSPost Trade
20230914-34 14 સપ્ટે 2023 Listing of Equity Shares of Kahan Packaging LimitedCompany relatedListing Operations
20230914-3 14 સપ્ટે 2023 Listing of Equity Shares of Kahan Packaging LimitedCompany relatedListing Operations
20230830-2 30 ઑગ 2023 Change in Group of Equity Shares of Bondada Engineering LimitedCompany relatedListing Operations
20230829-9 29 ઑગ 2023 Listing of Equity Shares of Bondada Engineering LimitedCompany relatedListing Operations
20230828-53 28 ઑગ 2023 Listing of Equity Shares of Bondada Engineering LimitedCompany relatedListing Operations
20230828-43 28 ઑગ 2023 Listing of Equity Shares of Shoora Designs LimitedCompany relatedListing Operations
20230828-3 28 ઑગ 2023 Listing of Equity Shares of Shoora Designs LimitedCompany relatedListing Operations
20230822-49 22 ઑગ 2023 Listing of Equity Shares of SHELTER PHARMA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230822-25 22 ઑગ 2023 Migration of Equity Shares of Relicab Cable Manufacturing Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230821-4 21 ઑગ 2023 Listing of Equity Shares of SHELTER PHARMA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230816-15 16 ઑગ 2023 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.09.2023 TO 30.09.2023Settlement/RMSPost Trade
20230807-3 07 ઑગ 2023 Change in Group of Equity Shares of Khazanchi Jewellers LimitedCompany relatedListing Operations
20230804-27 04 ઑગ 2023 Listing of Equity Shares of Khazanchi Jewellers LimitedCompany relatedListing Operations
20230804-8 04 ઑગ 2023 Listing of Equity Shares of Khazanchi Jewellers LimitedCompany relatedListing Operations
20230804-6 04 ઑગ 2023 Change in Group of Equity Shares of Innovatus Entertainment Networks LimitedCompany relatedListing Operations
20230803-17 03 ઑગ 2023 Listing of Equity Shares of Innovatus Entertainment Networks LimitedCompany relatedListing Operations
20230803-3 03 ઑગ 2023 Listing of Equity Shares of Innovatus Entertainment Networks LimitedCompany relatedListing Operations
20230726-1 26 જુલાઈ 2023 Change in Group of Equity Shares of Asarfi Hospital LimitedCompany relatedListing Operations
20230725-25 25 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of ASARFI HOSPITAL LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230725-8 25 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of ASARFI HOSPITAL LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230721-1 21 જુલાઈ 2023 Change in Group of Equity Shares of AHASOLAR TECHNOLOGIES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230720-15 20 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of AHASOLAR TECHNOLOGIES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230719-4 19 જુલાઈ 2023 Change in Group of Equity Shares of ACCELERATEBS INDIA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230719-3 19 જુલાઈ 2023 Change in Group of Equity Shares of Kaka Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230718-14 18 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of Kaka Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230718-13 18 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of ACCELERATEBS INDIA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230718-9 18 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of Kaka Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230718-2 18 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of ACCELERATEBS INDIA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230714-41 14 જુલાઈ 2023 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.08.2023 TO 31.08.2023Settlement/RMSPost Trade
20230714-7 14 જુલાઈ 2023 Public SME Issue of Asarfi Hospital Limited- Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20230714-2 14 જુલાઈ 2023 Change in Group of Equity Shares of Alphalogic Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230713-17 13 જુલાઈ 2023 Migration of Equity Shares of Advait Infratech Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230713-13 13 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of Alphalogic Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230712-30 12 જુલાઈ 2023 Appointment of Additional Market Maker for (Scarnose International Limited: 543537)TradingTrading Operations
20230712-8 12 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of ALPHALOGIC INDUSTRIES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230707-13 07 જુલાઈ 2023 Public SME Issue of Kaka Industries Limited- Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20230706-21 06 જુલાઈ 2023 Migration of Equity Shares of Aartech Solonics Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230705-1 05 જુલાઈ 2023 Change in Group of Equity Shares of Veefin Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20230704-8 04 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of Veefin Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20230703-30 03 જુલાઈ 2023 Listing of Equity Shares of VEEFIN SOLUTIONS LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230630-2 30 જૂન 2023 Change in Group of Equity Shares of Cosmic CRF LimitedCompany relatedListing Operations
20230628-31 28 જૂન 2023 Migration of Equity Shares of Gensol Engineering Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230628-6 28 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of Cosmic CRF LimitedCompany relatedListing Operations
20230627-15 27 જૂન 2023 Revised Trading and Settlement Programme for Institutional Trading Platform (ITP) for the period from 27.06.2023 to 30.06.2023Settlement/RMSPost Trade
20230627-1 27 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of Cosmic CRF LimitedCompany relatedListing Operations
20230623-20 23 જૂન 2023 Migration of Equity Shares of Ashoka Metcast Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230623-2 23 જૂન 2023 Change in Group of Equity Shares of Bizotic Commercial LimitedCompany relatedListing Operations
20230622-15 22 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of Bizotic Commercial LimitedCompany relatedListing Operations
20230622-2 22 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of Bizotic Commercial LimitedCompany relatedListing Operations
20230619-3 19 જૂન 2023 Change in Group of Equity Shares of Sonalis Consumer Products LimitedCompany relatedListing Operations
20230616-47 16 જૂન 2023 Change of Market Maker for Concord Control Systems Ltd (Scrip Code: 543619)TradingTrading Operations
20230616-11 16 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of Sonalis Consumer Products LimitedCompany relatedListing Operations
20230616-1 16 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of Sonalis Consumer Products LimitedCompany relatedListing Operations
20230615-49 15 જૂન 2023 Change of Market Maker for Silicon Rental Solutions Limited (Scrip Code: 543615)TradingTrading Operations
20230615-48 15 જૂન 2023 Change of Market Maker for Macfos Limited (Scrip Code: 543787)TradingTrading Operations
20230615-47 15 જૂન 2023 Change of Market Maker for Labelkraft Technologies Limited (Scrip Code: 543830)TradingTrading Operations
20230615-46 15 જૂન 2023 Change of Market Maker for Earthstahl & Alloys Limited (Scrip Code: 543765)TradingTrading Operations
20230614-56 14 જૂન 2023 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.07.2023 TO 31.07.2023Settlement/RMSPost Trade
20230613-2 13 જૂન 2023 Change in Group of Equity Shares of Comrade Appliances LimitedCompany relatedListing Operations
20230612-47 12 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of Comrade Appliances LimitedCompany relatedListing Operations
20230612-6 12 જૂન 2023 Change in Group of Equity Shares of CFF Fluid Control LimitedCompany relatedListing Operations
20230612-5 12 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of Comrade Appliances LimitedCompany relatedListing Operations
20230609-10 09 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of CFF Fluid Control LimitedCompany relatedListing Operations
20230609-1 09 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of CFF Fluid Control LimitedCompany relatedListing Operations
20230608-13 08 જૂન 2023 Migration of Equity Shares of Captain Pipes Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20230605-7 05 જૂન 2023 Change in Group of Equity Shares of Hemant Surgical Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230602-19 02 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of Hemant Surgical Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230602-1 02 જૂન 2023 Listing of Equity Shares of Hemant Surgical Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230530-10 30 મે 2023 Public SME Issue of COMRADE APPLIANCES LIMITED - Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20230524-15 24 મે 2023 Change of Market Maker for Niks Technology Limited (Scrip Code: 543282)TradingTrading Operations
20230523-38 23 મે 2023 Public SME Issue of Hemant Surgical Industries Limited- Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20230522-7 22 મે 2023 Change of Market Maker for Quality RO Industries Ltd (Scrip Code: 543460)TradingTrading Operations
20230516-9 16 મે 2023 Migration of Equity Shares of DECCAN HEALTH CARE LIMITED from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230511-2 11 મે 2023 Change in Group of Equity Shares of INNOKAIZ INDIA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230510-10 10 મે 2023 Listing of Equity Shares of INNOKAIZ INDIA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230510-3 10 મે 2023 Listing of Equity Shares of INNOKAIZ INDIA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230505-25 05 મે 2023 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.06.2023 TO 30.06.2023Settlement/RMSPost Trade
20230505-8 05 મે 2023 Migration of Equity Shares of Race Eco Chain Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230503-2 03 મે 2023 Change in Group of Equity Shares of Retina Paints LimitedCompany relatedListing Operations
20230502-11 02 મે 2023 Listing of Equity Shares of Retina Paints LimitedCompany relatedListing Operations
20230502-9 02 મે 2023 Migration of Equity Shares of U. H. Zaveri Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230502-3 02 મે 2023 Listing of Equity Shares of Retina Paints LimitedCompany relatedListing Operations
20230428-2 28 એપ્રિલ 2023 Addendum to the notice of Change in Market Lot Size of SME Companies on SME Exchange/ PlatformCompany relatedListing Operations
20230427-22 27 એપ્રિલ 2023 Public SME Issue of Innokaiz India Limited- Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20230418-4 18 એપ્રિલ 2023 Change in Group of Equity Shares of Sancode Technologies LimitedCompany relatedListing Operations
20230417-16 17 એપ્રિલ 2023 Listing of Equity Shares of Sancode Technologies LimitedCompany relatedListing Operations
20230417-10 17 એપ્રિલ 2023 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.05.2023 TO 31.05.2023Settlement/RMSPost Trade
20230417-2 17 એપ્રિલ 2023 Change in Group of Equity Shares of Exhicon Events Media Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20230413-14 13 એપ્રિલ 2023 Listing of Equity Shares of Exhicon Events Media Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20230412-30 12 એપ્રિલ 2023 Listing of Equity Shares of Exhicon Events Media Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20230406-50 06 એપ્રિલ 2023 Migration of Equity Shares of Anuroop Packaging Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230406-49 06 એપ્રિલ 2023 Migration of Equity Shares of Naysaa Securities Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230406-1 06 એપ્રિલ 2023 Change in Group of Equity Shares of Maiden Forgings LimitedCompany relatedListing Operations
20230405-12 05 એપ્રિલ 2023 Migration of Equity Shares of Lorenzini Apparels Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20230405-11 05 એપ્રિલ 2023 Listing of Equity Shares of Maiden Forgings LimitedCompany relatedListing Operations
20230405-2 05 એપ્રિલ 2023 Listing of Equity Shares of Maiden Forgings LimitedCompany relatedListing Operations
20230403-33 03 એપ્રિલ 2023 Change in Market Lot Size of SME Companies on SME Exchange/ PlatformCompany relatedListing Operations
20230403-18 03 એપ્રિલ 2023 Migration of Equity Shares of AKI India Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230329-5 29 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of Dev Labtech Venture Limited and Command Polymers Limited Company relatedListing Operations
20230328-21 28 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Dev Labtech Venture LimitedCompany relatedListing Operations
20230328-10 28 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Command Polymers LimitedCompany relatedListing Operations
20230327-24 27 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Dev Labtech Venture LimitedCompany relatedListing Operations
20230327-14 27 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Command Polymers LimitedCompany relatedListing Operations
20230324-1 24 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of Bright Outdoor Media LimitedCompany relatedListing Operations
20230323-17 23 માર્ચ 2023 Voluntary Delisting of Sysco Industries Limited (Scrip Code: 539842)Company relatedListing Operations
20230323-14 23 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Bright Outdoor Media LimitedCompany relatedListing Operations
20230323-9 23 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of Labelkraft Technologies LimitedCompany relatedListing Operations
20230322-17 22 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Labelkraft Technologies LimitedCompany relatedListing Operations
20230322-11 22 માર્ચ 2023 Change of Market Maker for Veerkrupa Jewellers Limited (543545)TradingTrading Operations
20230322-1 22 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of SUDARSHAN PHARMA INDUSTRIES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230321-63 21 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Labelkraft Technologies LimitedCompany relatedListing Operations
20230321-37 21 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of SUDARSHAN PHARMA INDUSTRIES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230320-30 20 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of SUDARSHAN PHARMA INDUSTRIES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230320-9 20 માર્ચ 2023 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.04.2023 TO 30.04.2023Settlement/RMSPost Trade
20230320-1 20 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of Prospect Commodities LimitedCompany relatedListing Operations
20230317-22 17 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Prospect Commodities LimitedCompany relatedListing Operations
20230316-16 16 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Prospect Commodities LimitedCompany relatedListing Operations
20230313-1 13 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of ITCONS E-Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20230310-13 10 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of ITCONS E-Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20230310-2 10 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Resgen LimitedCompany relatedListing Operations
20230309-4 09 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of ITCONS E-Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20230309-3 09 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Resgen LimitedCompany relatedListing Operations
20230309-2 09 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of Amanaya Ventures LimitedCompany relatedListing Operations
20230309-1 09 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of S. V. J. ENTERPRISES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230308-44 08 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of S. V. J. ENTERPRISES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230308-39 08 માર્ચ 2023 Public SME Issue of Sudarshan Pharma Industries Limited - Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20230308-30 08 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Amanaya Ventures LimitedCompany relatedListing Operations
20230308-1 08 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Amanaya Ventures LimitedCompany relatedListing Operations
20230306-13 06 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of S. V. J. ENTERPRISES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230306-9 06 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of Patron Exim LimitedCompany relatedListing Operations
20230303-9 03 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Patron Exim LimitedCompany relatedListing Operations
20230302-26 02 માર્ચ 2023 Listing of Equity Shares of Patron Exim LimitedCompany relatedListing Operations
20230301-22 01 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of Macfos LimitedCompany relatedListing Operations
20230301-21 01 માર્ચ 2023 Change in Group of Equity Shares of Sealmatic India LimitedCompany relatedListing Operations
20230228-37 28 ફેબ્રુ 2023 Listing of Equity Shares of Sealmatic India LimitedCompany relatedListing Operations
20230228-12 28 ફેબ્રુ 2023 Listing of Equity Shares of Macfos LimitedCompany relatedListing Operations
20230227-8 27 ફેબ્રુ 2023 Listing of Equity Shares of Macfos LimitedCompany relatedListing Operations
20230227-6 27 ફેબ્રુ 2023 Listing of Equity Shares of Sealmatic India LimitedCompany relatedListing Operations
20230221-4 21 ફેબ્રુ 2023 Change in Group of Equity Shares of Indong Tea Company LimitedCompany relatedListing Operations
20230220-15 20 ફેબ્રુ 2023 Listing of Equity Shares of INDONG TEA COMPANY LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230217-13 17 ફેબ્રુ 2023 Migration of Equity Shares of NINtec Systems Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230217-10 17 ફેબ્રુ 2023 Listing of Equity Shares of INDONG TEA COMPANY LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230216-22 16 ફેબ્રુ 2023 Public SME Issue of Sealmatic India Limited- Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20230216-16 16 ફેબ્રુ 2023 Public SME Issue of Macfos Limited- Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20230213-13 13 ફેબ્રુ 2023 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.03.2023 TO 31.03.2023Settlement/RMSPost Trade
20230208-10 08 ફેબ્રુ 2023 Migration of Equity Shares of Suratwwala Business Group Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230208-1 08 ફેબ્રુ 2023 Change in Group of Equity Shares of Earthstahl & Alloys LimitedCompany relatedListing Operations
20230207-24 07 ફેબ્રુ 2023 Listing of Equity Shares of Earthstahl & Alloys LimitedCompany relatedListing Operations
20230206-14 06 ફેબ્રુ 2023 Listing of Equity Shares of Earthstahl & Alloys LimitedCompany relatedListing Operations
20230202-1 02 ફેબ્રુ 2023 Change in Group of Equity Shares of Transvoy Logistics India LimitedCompany relatedListing Operations
20230201-8 01 ફેબ્રુ 2023 Listing of Equity Shares of Transvoy Logistics India LimitedCompany relatedListing Operations
20230131-31 31 જાન્યુ 2023 Change in Group of Equity Shares of Dharni Capital Services LimitedCompany relatedListing Operations
20230131-6 31 જાન્યુ 2023 Listing of Equity Shares of Transvoy Logistics India LimitedCompany relatedListing Operations
20230130-5 30 જાન્યુ 2023 Listing of Equity Shares of Dharni Capital Services LimitedCompany relatedListing Operations
20230130-1 30 જાન્યુ 2023 Listing of Equity Shares of DHARNI CAPITAL SERVICES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230124-13 24 જાન્યુ 2023 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.02.2023 TO 28.02.2023Settlement/RMSPost Trade
20230117-24 17 જાન્યુ 2023 Change in Group of Equity Shares of Eastern Logica Infoway LimitedCompany relatedListing Operations
20230116-17 16 જાન્યુ 2023 Migration of Equity Shares of MRC Agrotech Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230116-12 16 જાન્યુ 2023 Migration of Equity Shares of Manomay Tex India Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20230116-10 16 જાન્યુ 2023 Listing of Equity Shares of Eastern Logica Infoway LimitedCompany relatedListing Operations
20230113-30 13 જાન્યુ 2023 Listing of Equity Shares of Eastern Logica Infoway LimitedCompany relatedListing Operations
20230112-7 12 જાન્યુ 2023 Change in Group of Equity Shares of Rex Sealing and Packing Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230112-6 12 જાન્યુ 2023 Change in Group of Equity Shares of SVS VENTURES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230111-14 11 જાન્યુ 2023 Listing of Equity Shares of Rex Sealing and Packing Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230111-13 11 જાન્યુ 2023 Listing of Equity Shares of SVS VENTURES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230110-27 10 જાન્યુ 2023 Listing of Equity Shares of SVS VENTURES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20230110-18 10 જાન્યુ 2023 Listing of Equity Shares of Rex Sealing and Packaging Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20230106-32 06 જાન્યુ 2023 Migration of Equity Shares of Gian Life Care Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20230104-14 04 જાન્યુ 2023 Migration of Equity Shares of Sky Gold Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20221223-4 23 ડિસે 2022 Change in Group of Equity Shares of Droneacharya Aerial Innovations LimitedCompany relatedListing Operations
20221222-49 22 ડિસે 2022 Listing of Equity Shares of Droneacharya Aerial Innovations LimitedCompany relatedListing Operations
20221221-27 21 ડિસે 2022 Listing of Equity Shares of Droneacharya Aerial Innovations LimitedCompany relatedListing Operations
20221221-8 21 ડિસે 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.01.2023 TO 31.12.2023Settlement/RMSPost Trade
20221220-4 20 ડિસે 2022 Change in Group of Equity Shares of PNGS Gargi Fashion Jewellery LimitedCompany relatedListing Operations
20221219-18 19 ડિસે 2022 Listing of Equity Shares of PNGS Gargi Fashion Jewellery LimitedCompany relatedListing Operations
20221212-9 12 ડિસે 2022 Public SME Issue of Droneacharya Aerial Innovations Limited - Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20221202-23 02 ડિસે 2022 Change in Group of Equity Shares of Ambo Agritec LimitedCompany relatedListing Operations
20221201-17 01 ડિસે 2022 Migration of Equity Shares of DJ Mediaprint & Logistics Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20221201-12 01 ડિસે 2022 Listing of Equity Shares of AMBO AGRITEC LIMITEDCompany relatedListing Operations
20221130-1 30 નવે 2022 Listing of Equity Shares of AMBO AGRITEC LIMITEDCompany relatedListing Operations
20221124-33 24 નવે 2022 Migration of Equity Shares of GCM Securities Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform.Company relatedListing Operations
20221118-21 18 નવે 2022 Migration of Equity Shares of Sheetal Cool Products Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20221118-20 18 નવે 2022 Migration of Equity Shares of IFL Enterprises Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20221116-3 16 નવે 2022 Change in Group of Equity Shares of Technopack Polymers LimitedCompany relatedListing Operations
20221115-33 15 નવે 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.12.2022 TO 31.12.2022Settlement/RMSPost Trade
20221115-19 15 નવે 2022 Listing of Equity Shares of Technopack Polymers LimitedCompany relatedListing Operations
20221115-2 15 નવે 2022 Listing of Equity Shares of Technopack Polymers LimitedCompany relatedListing Operations
20221114-1 14 નવે 2022 Change in Group of Equity Shares of DAPS Advertising LimitedCompany relatedListing Operations
20221111-22 11 નવે 2022 Listing of Equity Shares of DAPS Advertising LimitedCompany relatedListing Operations
20221110-38 10 નવે 2022 Listing of Equity Shares of Daps Advertising LimitedCompany relatedListing Operations
20221102-37 02 નવે 2022 Migration of Equity Shares of Goyal Aluminiums Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20221025-1 25 ઑક્ટો 2022 Corrigendum to the Notice of Change in Group of Equity Shares of Vedant Asset LimitedCompany relatedListing Operations
20221020-2 20 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Pace E-Commerce Ventures LimitedCompany relatedListing Operations
20221019-9 19 ઑક્ટો 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.11.2022 TO 30.11.2022Settlement/RMSPost Trade
20221019-2 19 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Pace E-Commerce Ventures LimitedCompany relatedListing Operations
20221018-3 18 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Pace E-Commerce Ventures LimitedCompany relatedListing Operations
20221013-4 13 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Maagh Advertising and Marketing Services LimitedCompany relatedListing Operations
20221012-23 12 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Maagh Advertising and Marketing Services LimitedCompany relatedListing Operations
20221012-5 12 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Vedant Asset LimitedCompany relatedListing Operations
20221011-15 11 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of VEDANT ASSET LIMITEDCompany relatedListing Operations
20221011-14 11 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Maagh Advertising and Marketing Services LimitedCompany relatedListing Operations
20221011-1 11 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Vedant Asset LimitedCompany relatedListing Operations
20221010-8 10 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Steelman Telecom LimitedCompany relatedListing Operations
20221010-7 10 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Cargosol Logistics LimitedCompany relatedListing Operations
20221010-6 10 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Reetech International Cargo and Courier LimitedCompany relatedListing Operations
20221010-5 10 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Insolation Energy LimitedCompany relatedListing Operations
20221010-4 10 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Concord Control Systems LimitedCompany relatedListing Operations
20221010-3 10 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Cargotrans Maritime LimitedCompany relatedListing Operations
20221010-2 10 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Silicon Rental Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20221010-1 10 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Trident Lifeline LimitedCompany relatedListing Operations
20221007-67 07 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Steelman Telecom LimitedCompany relatedListing Operations
20221007-40 07 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Cargosol Logistics LimitedCompany relatedListing Operations
20221007-39 07 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Insolation Energy LimitedCompany relatedListing Operations
20221007-38 07 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Concord Control Systems LimitedCompany relatedListing Operations
20221007-30 07 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Cargotrans Maritime LimitedCompany relatedListing Operations
20221007-29 07 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Reetech International Cargo and Courier LimitedCompany relatedListing Operations
20221007-28 07 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Silicon Rental Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20221007-2 07 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Trident Lifeline LimitedCompany relatedListing Operations
20221007-1 07 ઑક્ટો 2022 Change in Market Lot Size of SME Companies on SME Exchange/ PlatformCompany relatedListing Operations
20221006-14 06 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Cargosol Logistics LimitedCompany relatedListing Operations
20221006-13 06 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Insolation Energy LimitedCompany relatedListing Operations
20221006-12 06 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Concord Control Systems LimitedCompany relatedListing Operations
20221006-11 06 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Cargotrans Maritime LimitedCompany relatedListing Operations
20221006-10 06 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Reetech International Cargo and Courier LimitedCompany relatedListing Operations
20221006-9 06 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Trident Lifeline LimitedCompany relatedListing Operations
20221006-8 06 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Silicon Rental Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20221006-1 06 ઑક્ટો 2022 Change in Group of Equity Shares of Mafia Trends LimitedCompany relatedListing Operations
20221004-14 04 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Mafia Trends LimitedCompany relatedListing Operations
20221003-4 03 ઑક્ટો 2022 Listing of Equity Shares of Mafia Trends LimitedCompany relatedListing Operations
20220930-2 30 સપ્ટે 2022 Change in Group of Equity Shares of CONTAINE TECHNOLOGIES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220929-23 29 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of CONTAINE TECHNOLOGIES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220928-12 28 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of CONTAINE TECHNOLOGIES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220926-32 26 સપ્ટે 2022 Public SME Issue of Concord Control Systems Limited- Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20220921-26 21 સપ્ટે 2022 Migration of Equity Shares of Bonlon Industries Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220919-10 19 સપ્ટે 2022 Change in Group of Equity Shares of Shantidoot Infra Services LimitedCompany relatedListing Operations
20220916-10 16 સપ્ટે 2022 : Listing of Equity Shares of Shantidoot Infra Services LimitedCompany relatedListing Operations
20220915-12 15 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of Shantidoot Infra Services LimitedCompany relatedListing Operations
20220915-4 15 સપ્ટે 2022 Change in Group of Equity Shares of Virtuoso Optoelectronics LimitedCompany relatedListing Operations
20220914-30 14 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of Virtuoso Optoelectronics LimitedCompany relatedListing Operations
20220914-14 14 સપ્ટે 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.10.2022 TO 31.10.2022Settlement/RMSPost Trade
20220914-1 14 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of Virtuoso Optoelectronics LimitedCompany relatedListing Operations
20220913-2 13 સપ્ટે 2022 Change in Group of Equity Shares of EP Biocomposites LimitedCompany relatedListing Operations
20220912-40 12 સપ્ટે 2022 Listing of Bonus Equity Shares of Sky Gold LtdCompany relatedListing Operations
20220912-21 12 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of EP Biocomposites LimitedCompany relatedListing Operations
20220909-5 09 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of EP BIOCOMPOSITES LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220908-2 08 સપ્ટે 2022 Change in Group of Equity Shares of DIPNA PHARMACHEM LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220907-26 07 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of Dipna Pharmachem LimitedCompany relatedListing Operations
20220907-24 07 સપ્ટે 2022 Migration of Equity Shares of Universal Autofoundry Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220907-6 07 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of DIPNA PHARMACHEM LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220905-1 05 સપ્ટે 2022 Change in Group of Equity Shares of Rhetan TMT LimitedCompany relatedListing Operations
20220902-15 02 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of Rhetan TMT LimitedCompany relatedListing Operations
20220902-7 02 સપ્ટે 2022 Change in Group of Equity Shares of Naturo Indiabull LimitedCompany relatedListing Operations
20220901-12 01 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of Naturo Indiabull LimitedCompany relatedListing Operations
20220901-10 01 સપ્ટે 2022 Listing of Equity Shares of Rhetan TMT LimitedCompany relatedListing Operations
20220830-12 30 ઑગ 2022 Listing of Equity Shares of NATURO INDIABULL LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220829-1 29 ઑગ 2022 Change in Group of Equity Shares of Olatech Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20220826-20 26 ઑગ 2022 Listing of Equity Shares of Olatech Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20220825-17 25 ઑગ 2022 Listing of Equity Shares of Olatech Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20220820-7 20 ઑગ 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.09.2022 TO 30.09.2022Settlement/RMSPost Trade
20220726-1 26 જુલાઈ 2022 Change in Group of Equity Shares of Healthy Life Agritec LimitedCompany relatedListing Operations
20220725-9 25 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of Healthy Life Agritec LimitedCompany relatedListing Operations
20220722-26 22 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of HEALTHY LIFE AGRITEC LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220722-8 22 જુલાઈ 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.08.2022 TO 31.08.2022Settlement/RMSPost Trade
20220721-19 21 જુલાઈ 2022 Migration of Equity Shares of Kenvi Jewels Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220718-24 18 જુલાઈ 2022 Change in Group of Equity Shares of Veerkrupa Jewellers LimitedCompany relatedListing Operations
20220715-32 15 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of Veerkrupa Jewellers Limited Company relatedListing Operations
20220714-12 14 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of Veerkrupa Jewellers LimitedCompany relatedListing Operations
20220713-9 13 જુલાઈ 2022 Migration of Equity Shares of Active Clothing Co Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220713-3 13 જુલાઈ 2022 Change in Group of Equity Shares of JAYANT INFRATECH LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220712-15 12 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of JAYANT INFRATECH LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220712-4 12 જુલાઈ 2022 Change in Group of Equity Shares of KESAR INDIA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220712-2 12 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of B-Right Realestate LimitedCompany relatedListing Operations
20220711-17 11 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of KESAR INDIA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220711-13 11 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of JAYANT INFRATECH LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220711-12 11 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of B-Right Realestate LimitedCompany relatedListing Operations
20220708-14 08 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of KESAR INDIA LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220708-1 08 જુલાઈ 2022 Change in Group of Equity Shares of Sailani Tours N Travels LimitedCompany relatedListing Operations
20220707-8 07 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of Sailani Tours N Travels LimitedCompany relatedListing Operations
20220707-2 07 જુલાઈ 2022 Change in Group of Equity Shares of Pearl Green Clubs and Resorts LimitedCompany relatedListing Operations
20220706-43 06 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of Pearl Green Clubs and Resorts LimitedCompany relatedListing Operations
20220706-8 06 જુલાઈ 2022 Change in Group of Equity Shares of Modi’s Navnirman LimitedCompany relatedListing Operations
20220706-7 06 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of Sailani Tours N Travels LimitedCompany relatedListing Operations
20220706-1 06 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of Pearl Green Clubs and Resorts LimitedCompany relatedListing Operations
20220705-15 05 જુલાઈ 2022 Migration of Equity Shares of A-1 ACID LIMITED from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20220705-13 05 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of Modi’s Navnirman LimitedCompany relatedListing Operations
20220705-1 05 જુલાઈ 2022 Listing of Equity Shares of MODI’S NAVNIRMAN LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220630-6 30 જૂન 2022 Migration of Equity Shares of EKI Energy Services Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20220629-13 29 જૂન 2022 Migration of Equity Shares of Dolfin Rubbers Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220628-1 28 જૂન 2022 Change in Group of Equity Shares of Goel Food Products LimitedCompany relatedListing Operations
20220627-23 27 જૂન 2022 Listing of Equity Shares of Goel Food Products LimitedCompany relatedListing Operations
20220627-1 27 જૂન 2022 Change in Group of Equity Shares of Scarnose International LimitedCompany relatedListing Operations
20220624-26 24 જૂન 2022 Listing of Equity Shares of Goel Food Products LimitedCompany relatedListing Operations
20220624-14 24 જૂન 2022 Listing of Equity Shares of Scarnose International LimitedCompany relatedListing Operations
20220623-32 23 જૂન 2022 Listing of Equity Shares of Scarnose International LimitedCompany relatedListing Operations
20220617-15 17 જૂન 2022 Migration of Equity Shares of Axita Cotton Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220617-4 17 જૂન 2022 Change in Group of Equity Shares of Silver Pearl Hospitality & Luxury Spaces LimitedCompany relatedListing Operations
20220616-12 16 જૂન 2022 Listing of Equity Shares of Silver Pearl Hospitality & Luxury Spaces LimitedCompany relatedListing Operations
20220615-24 15 જૂન 2022 Listing of Equity Shares of Silver Pearl Hospitality & Luxury Spaces LimitedCompany relatedListing Operations
20220615-20 15 જૂન 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.07.2022 TO 31.07.2022Settlement/RMSPost Trade
20220609-19 09 જૂન 2022 Migration of Equity Shares of Kwality Pharmaceuticals Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220524-10 24 મે 2022 Migration of Equity Shares of Medico Remedies Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220523-14 23 મે 2022 Migration of Equity Shares of Rajnish Wellness Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220519-12 19 મે 2022 Migration of Equity Shares of Akshar Spintex Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220518-11 18 મે 2022 Migration of Equity Shares of Vivid Mercantile Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220516-15 16 મે 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.06.2022 TO 30.06.2022Settlement/RMSPost Trade
20220506-4 06 મે 2022 Change in Group of Equity Shares of Fone4 Communications (India) LimitedCompany relatedListing Operations
20220506-3 06 મે 2022 Change in Group of Equity Shares of Nanavati Ventures LimitedCompany relatedListing Operations
20220505-38 05 મે 2022 Listing of Equity Shares of Nanavati Ventures LimitedCompany relatedListing Operations
20220505-9 05 મે 2022 Listing of Equity Shares of Fone4 Communications (India) LimitedCompany relatedListing Operations
20220504-10 04 મે 2022 Listing of Equity Shares of Nanavati Ventures LimitedCompany relatedListing Operations
20220504-9 04 મે 2022 Listing of Equity Shares of Fone4 Communications (India) LimitedCompany relatedListing Operations
20220504-2 04 મે 2022 Change in Group of Equity Shares of Global Longlife Hospital and Research LimitedCompany relatedListing Operations
20220504-1 04 મે 2022 Change in Group of Equity Shares of Shashwat Furnishing Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20220502-44 02 મે 2022 Migration of Equity Shares of Chemcrux Enterprises Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220502-23 02 મે 2022 Listing of Equity Shares of Global Longlife Hospital and Research LimitedCompany relatedListing Operations
20220502-17 02 મે 2022 Listing of Equity Shares of Shashwat Furnishing Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20220502-3 02 મે 2022 Listing of Equity Shares of Global Longlife Hospital and Research LimitedCompany relatedListing Operations
20220502-1 02 મે 2022 Listing of Equity Shares of Shashwat Furnishing Solutions LimitedCompany relatedListing Operations
20220429-22 29 એપ્રિલ 2022 Migration of Equity Shares of Parshva Enterprises Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220420-23 20 એપ્રિલ 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.05.2022 TO 31.05.2022Settlement/RMSPost Trade
20220413-6 13 એપ્રિલ 2022 Change in Group of Equity Shares of Eighty Jewellers LimitedCompany relatedListing Operations
20220412-32 12 એપ્રિલ 2022 Listing of Equity Shares of Eighty Jewellers LimitedCompany relatedListing Operations
20220412-5 12 એપ્રિલ 2022 Change in Group of Equity Shares of Dhyaani Tile and Marblez LimitedCompany relatedListing Operations
20220412-4 12 એપ્રિલ 2022 Change in Group of Equity Shares of Sunrise Efficient Marketing LimitedCompany relatedListing Operations
20220411-38 11 એપ્રિલ 2022 Listing of Equity Shares of Dhyaani Tile and Marblez LimitedCompany relatedListing Operations
20220411-18 11 એપ્રિલ 2022 Listing of Equity Shares of Eighty Jewellers LimitedCompany relatedListing Operations
20220411-14 11 એપ્રિલ 2022 Listing of Equity Shares of Sunrise Efficient Marketing LimitedCompany relatedListing Operations
20220408-38 08 એપ્રિલ 2022 Listing of Equity Shares of Dhyaani Tile and Marblez LimitedCompany relatedListing Operations
20220408-23 08 એપ્રિલ 2022 Listing of Equity Shares of Sunrise Efficient Marketing LimitedCompany relatedListing Operations
20220408-15 08 એપ્રિલ 2022 Migration of Equity Shares Hardwyn India Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220408-14 08 એપ્રિલ 2022 Migration of Equity Shares Ritco Logistics Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220405-35 05 એપ્રિલ 2022 Migration of Equity Shares of Galactico Corporate Services Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220405-5 05 એપ્રિલ 2022 Change in Market Lot Size of SME Companies on SME Exchange/ PlatformCompany relatedListing Operations
20220331-36 31 માર્ચ 2022 Change of Market Maker for Gretex Corporate Services Ltd (Scrip Code: 543324 )TradingTrading Operations
20220330-3 30 માર્ચ 2022 Change in Group of Equity Shares of Evoq Remedies LimitedCompany relatedListing Operations
20220330-2 30 માર્ચ 2022 Change in Group of Equity Shares of Achyut Healthcare LimitedCompany relatedListing Operations
20220329-23 29 માર્ચ 2022 Listing of Equity Shares of Evoq Remedies LimitedCompany relatedListing Operations
20220329-20 29 માર્ચ 2022 Listing of Equity Shares of Achyut Healthcare LimitedCompany relatedListing Operations
20220328-21 28 માર્ચ 2022 Listing of Equity Shares of Evoq Remedies LimitedCompany relatedListing Operations
20220328-19 28 માર્ચ 2022 Listing of Equity Shares of Achyut Healthcare LimitedCompany relatedListing Operations
20220324-1 24 માર્ચ 2022 Change in Group of Equity Shares of Bhatia Colour Chem LimitedCompany relatedListing Operations
20220323-40 23 માર્ચ 2022 Market Maker for Vidli Restaurants Ltd partly paid equity shares (Scrip Code: 890163 )TradingTrading Operations
20220323-23 23 માર્ચ 2022 Listing of Equity Shares of Bhatia Colour Chem LimitedCompany relatedListing Operations
20220322-42 22 માર્ચ 2022 Listing of Equity Shares of Bhatia Colour Chem LimitedCompany relatedListing Operations
20220312-8 12 માર્ચ 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.04.2022 TO 30.04.2022Settlement/RMSPost Trade
20220312-2 12 માર્ચ 2022 Appointment of Market Maker for Vidli Restaurants Ltd (Scrip Code: 539659 )TradingTrading Operations
20220307-8 07 માર્ચ 2022 Change in Group of Equity Shares of Ekennis Software Service LimitedCompany relatedListing Operations
20220304-6 04 માર્ચ 2022 Listing of Equity Shares of Ekennis Software Service LimitedCompany relatedListing Operations
20220303-2 03 માર્ચ 2022 Listing of Equity Shares of Ekennis Software Service LimitedCompany relatedListing Operations
20220228-13 28 ફેબ્રુ 2022 Change of Market Maker for AA Plus Tradelink Ltd (Scrip Code: 543319 ).TradingTrading Operations
20220221-9 21 ફેબ્રુ 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.03.2022 TO 31.03.2022Settlement/RMSPost Trade
20220216-14 16 ફેબ્રુ 2022 Change in Group of Equity Shares of Maruti Interior Products LimitedCompany relatedListing Operations
20220215-34 15 ફેબ્રુ 2022 Listing of Equity Shares of Maruti Interior Products LimitedCompany relatedListing Operations
20220214-11 14 ફેબ્રુ 2022 Migration of Equity Shares of Megastar Foods Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220209-4 09 ફેબ્રુ 2022 Change in Group of Equity Shares of Quality RO Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20220209-3 09 ફેબ્રુ 2022 Change in Group of Equity Shares of Safa Systems & Technology LimitedCompany relatedListing Operations
20220208-46 08 ફેબ્રુ 2022 Listing of Equity Shares of Safa Systems & Technologies LimitedCompany relatedListing Operations
20220208-19 08 ફેબ્રુ 2022 Listing of Equity Shares of Quality RO Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20220207-4 07 ફેબ્રુ 2022 Listing of Equity Shares of Safa Systems & Technologies LimitedCompany relatedListing Operations
20220207-3 07 ફેબ્રુ 2022 Listing of Equity Shares of Quality RO Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20220201-17 01 ફેબ્રુ 2022 Change in Group of Equity Shares of Alkosign LimitedCompany relatedListing Operations
20220131-25 31 જાન્યુ 2022 Listing of Equity Shares of Alkosign LimitedCompany relatedListing Operations
20220128-48 28 જાન્યુ 2022 Listing of Equity Shares of DJ Mediaprint & Logistics Limited pursuant to Further Public OfferCompany relatedListing Operations
20220128-19 28 જાન્યુ 2022 Listing of Equity Shares of ALKOSIGN LIMITEDCompany relatedListing Operations
20220117-7 17 જાન્યુ 2022 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.02.2022 TO 28.02.2022Settlement/RMSPost Trade
20220114-16 14 જાન્યુ 2022 Migration of Equity Shares of Poojawestern Metaliks Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20220113-10 13 જાન્યુ 2022 Migration of Equity Shares of Shreeji Translogistics Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20220113-1 13 જાન્યુ 2022 Change in Group of Equity Shares of Fabino Life Sciences LimitedCompany relatedListing Operations
20220112-10 12 જાન્યુ 2022 Listing of Equity Shares of Fabino Life Sciences LimitedCompany relatedListing Operations
20220111-38 11 જાન્યુ 2022 Discontinuation of Trading and Delisting of Equity shares of East India Securities Limited (Scrip Code: 541053)Company relatedListing Operations
20220111-19 11 જાન્યુ 2022 Migration of Equity Shares of Radhika Jeweltech Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20220111-1 11 જાન્યુ 2022 Listing of Equity Shares of Fabino Life Sciences LimitedCompany relatedListing Operations
20220107-33 07 જાન્યુ 2022 Migration of Equity Shares of G.K.P. Printing & Packaging Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211231-3 31 ડિસે 2021 Change in Group of Equity Shares of Brandbucket Media & Technology LimitedCompany relatedListing Operations
20211230-11 30 ડિસે 2021 Listing of Equity Shares of Brandbucket Media & Technology LimitedCompany relatedListing Operations
20211229-16 29 ડિસે 2021 Change in Group of Equity Shares of Clara Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20211229-1 29 ડિસે 2021 Listing of Equity Shares of Brandbucket Media & Technology LimitedCompany relatedListing Operations
20211228-14 28 ડિસે 2021 Listing of Equity Shares of Clara Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20211227-2 27 ડિસે 2021 Listing of Equity Shares of Clara Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20211220-15 20 ડિસે 2021 Amendment in the criteria for Migration from SME to Main Board of the ExchangeCompany relatedListing Operations
20211215-55 15 ડિસે 2021 Change of Market Maker for Niks Technology Ltd (Scrip Code: 543282 )TradingTrading Operations
20211214-7 14 ડિસે 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.01.2022 TO 31.01.2022Settlement/RMSPost Trade
20211210-16 10 ડિસે 2021 Migration of Equity Shares of Bansal Roofing Products Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211208-45 08 ડિસે 2021 Appointment of Market Maker for Amrapali Fincap LimitedTradingTrading Operations
20211208-44 08 ડિસે 2021 Appointment of Market Maker for Amrapali Capital and Finance Services Limited TradingTrading Operations
20211207-2 07 ડિસે 2021 Change in Group of Equity Shares of DMR Hydroengineering & Infrastructures LimitedCompany relatedListing Operations
20211206-7 06 ડિસે 2021 Listing of Equity Shares of DMR Hydroengineering & Infrastructures LimitedCompany relatedListing Operations
20211203-2 03 ડિસે 2021 Listing of Equity Shares of DMR Hydroengineering & Infrastructures LimitedCompany relatedListing Operations
20211129-11 29 નવે 2021 Change in Group of Equity Shares of Omnipotent Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20211126-12 26 નવે 2021 Listing of Equity Shares of Omnipotent Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20211126-2 26 નવે 2021 Listing of Equity Shares of Omnipotent Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20211123-12 23 નવે 2021 Migration of Equity Shares of Sarthak Metals Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211123-11 23 નવે 2021 Migration of Equity Shares of Dhruv Consultancy Services Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211118-23 18 નવે 2021 Migration of Equity Shares of SBC Exports Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211117-25 17 નવે 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.12.2021 TO 31.12.2021Settlement/RMSPost Trade
20211116-5 16 નવે 2021 Change in Group of Equity Shares of Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways LimitedCompany relatedListing Operations
20211115-49 15 નવે 2021 Listing of Equity Shares of Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways LimitedCompany relatedListing Operations
20211112-9 12 નવે 2021 Listing of Equity Shares of Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways LimitedCompany relatedListing Operations
20211103-17 03 નવે 2021 Migration of Equity Shares of ANG Lifesciences India Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211103-16 03 નવે 2021 Migration of Equity Shares of IRIS Business Services Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211029-10 29 ઑક્ટો 2021 Migration of Equity Shares of SPS Finquest Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211029-9 29 ઑક્ટો 2021 Migration of Equity Shares of Starlineps Enterprises Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211029-8 29 ઑક્ટો 2021 Migration of Equity Shares of Kranti Industries Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211014-43 14 ઑક્ટો 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.11.2021 TO 30.11.2021Settlement/RMSPost Trade
20211013-14 13 ઑક્ટો 2021 Migration of Equity Shares of Vaksons Automobiles Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211013-10 13 ઑક્ટો 2021 Change in Group of Equity Shares of Adishakti Loha and Ispat LimitedCompany relatedListing Operations
20211013-7 13 ઑક્ટો 2021 Change in Group of Equity Shares of Samor Reality LimitedCompany relatedListing Operations
20211013-2 13 ઑક્ટો 2021 Change in Group of Equity Shares of Promax Power LimitedCompany relatedListing Operations
20211012-34 12 ઑક્ટો 2021 Listing of Equity Shares of Samor Reality LimitedCompany relatedListing Operations
20211012-33 12 ઑક્ટો 2021 Migration of Equity Shares of Anand Rayons Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20211012-23 12 ઑક્ટો 2021 Listing of Equity Shares of Adishakti Loha and Ispat LimitedCompany relatedListing Operations
20211011-17 11 ઑક્ટો 2021 Listing of Equity Shares of Adishakti Loha and Ispat LimitedCompany relatedListing Operations
20211011-9 11 ઑક્ટો 2021 Change in Group of Equity Shares of Shri Venkatesh Refineries LimitedCompany relatedListing Operations
20211008-51 08 ઑક્ટો 2021 Listing of Equity Shares of Promax Power LimitedCompany relatedListing Operations
20211008-30 08 ઑક્ટો 2021 Listing of Equity Shares of Promax Power LimitedCompany relatedListing Operations
20211008-16 08 ઑક્ટો 2021 Listing of Equity Shares of Shri Venkatesh Refineries LimitedCompany relatedListing Operations
20211008-2 08 ઑક્ટો 2021 Change in Group of Equity Shares of Getalong Enterprise LimitedCompany relatedListing Operations
20211007-18 07 ઑક્ટો 2021 Listing of Equity Shares of Shri Venkatesh Refineries LimitedCompany relatedListing Operations
20211007-14 07 ઑક્ટો 2021 Listing of Equity Shares of Getalong Enterprise LimitedCompany relatedListing Operations
20211006-10 06 ઑક્ટો 2021 Listing of Equity Shares of Getalong Enterprise LimitedCompany relatedListing Operations
20211001-37 01 ઑક્ટો 2021 Change in Market Lot Size of SME Companies on SME Exchange/ PlatformCompany relatedListing Operations
20210929-7 29 સપ્ટે 2021 Migration of Equity Shares of Meera Industries Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210928-16 28 સપ્ટે 2021 Change in Group of Equity Shares of SBL Infratech LimitedCompany relatedListing Operations
20210927-39 27 સપ્ટે 2021 Listing of Equity Shares of SBL Infratech LimitedCompany relatedListing Operations
20210927-3 27 સપ્ટે 2021 Change in Group of Equity Shares of Markolines Traffic Controls LimitedCompany relatedListing Operations
20210927-2 27 સપ્ટે 2021 Change in Group of Equity Shares of Prevest Denpro LimitedCompany relatedListing Operations
20210927-1 27 સપ્ટે 2021 Listing of Equity Shares of SBL Infratech LimitedCompany relatedListing Operations
20210924-30 24 સપ્ટે 2021 Listing of Equity Shares of Prevest Denpro LimitedCompany relatedListing Operations
20210924-13 24 સપ્ટે 2021 Listing of Equity Shares of Markolines Traffic Controls LimitedCompany relatedListing Operations
20210923-7 23 સપ્ટે 2021 Listing of Equity Shares of Markolines Traffic Controls LimitedCompany relatedListing Operations
20210922-62 22 સપ્ટે 2021 Listing of Equity Shares of Prevest Denpro LimitedCompany relatedListing Operations
20210917-52 17 સપ્ટે 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.10.2021 TO 31.10.2021Settlement/RMSPost Trade
20210916-1 16 સપ્ટે 2021 Change in Group of Equity Shares of PlatinumOne Business Services LimitedCompany relatedListing Operations
20210915-21 15 સપ્ટે 2021 Listing of Equity Shares of PlatinumOne Business Services LimitedCompany relatedListing Operations
20210915-1 15 સપ્ટે 2021 Listing of Equity Shares of PlatinumOne Business Services LimitedCompany relatedListing Operations
20210914-18 14 સપ્ટે 2021 Public SME Issue of Prevest Denpro Limited- Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20210914-11 14 સપ્ટે 2021 Migration of Equity Shares of Earum Pharmacuticals Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20210901-6 01 સપ્ટે 2021 Change in Group of Equity Shares of Aashka Hospitals LimitedCompany relatedListing Operations
20210831-44 31 ઑગ 2021 Listing of Equity Shares of Aashka Hospitals LimitedCompany relatedListing Operations
20210830-36 30 ઑગ 2021 Listing of Equity Shares of Aashka Hospitals LimitedCompany relatedListing Operations
20210820-55 20 ઑગ 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.09.2021 TO 30.09.2021Settlement/RMSPost Trade
20210817-1 17 ઑગ 2021 Migration of Equity Shares of Nakoda Group of Industries Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20210809-3 09 ઑગ 2021 Change in Group of Equity Shares of Gretex Corporate Services LimitedCompany relatedListing Operations
20210806-21 06 ઑગ 2021 Listing of Equity Shares of Gretex Corporate Services LimitedCompany relatedListing Operations
20210805-37 05 ઑગ 2021 Listing of Equity Shares of Gretex Corporate Services LimitedCompany relatedListing Operations
20210804-3 04 ઑગ 2021 Migration of Equity Shares of Veeram Securities Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20210723-7 23 જુલાઈ 2021 Migration of Equity Shares of K.P.I. Global Infrastructure Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210722-4 22 જુલાઈ 2021 Change in Group of Equity Shares of AA Plus Tradelink LimitedCompany relatedListing Operations
20210720-37 20 જુલાઈ 2021 Listing of Equity Shares of AA Plus Tradelink LimitedCompany relatedListing Operations
20210719-14 19 જુલાઈ 2021 Listing of Equity Shares of AA Plus Tradelink LimitedCompany relatedListing Operations
20210716-60 16 જુલાઈ 2021 Migration of Equity Shares of Manorama Industries Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210716-47 16 જુલાઈ 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.08.2021 TO 31.08.2021Settlement/RMSPost Trade
20210714-17 14 જુલાઈ 2021 Migration of Equity Shares of Ashapuri Gold Ornament Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20210713-7 13 જુલાઈ 2021 Change in Group of Equity Shares of Focus Business Solution LimitedCompany relatedListing Operations
20210712-21 12 જુલાઈ 2021 Listing of Equity Shares of Focus Business Solution LimitedCompany relatedListing Operations
20210709-2 09 જુલાઈ 2021 Listing of Equity Shares of Focus Business Solution LimitedCompany relatedListing Operations
20210708-10 08 જુલાઈ 2021 Migration of Equity Shares of Raw Edge Industrial Solutions Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210630-2 30 જૂન 2021 Change in Group of Equity Shares of Times Green Energy (India) LimitedCompany relatedListing Operations
20210629-7 29 જૂન 2021 Listing of Equity Shares of Times Green Energy (India) LimitedCompany relatedListing Operations
20210628-32 28 જૂન 2021 Migration of Equity Shares of White Organic Retail Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210628-31 28 જૂન 2021 Migration of Equity Shares of Ratnabhumi Developers Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210628-10 28 જૂન 2021 Listing of Equity Shares of Times Green Energy (India) LimitedComplianceListing Operations
20210628-3 28 જૂન 2021 Change in Group of Equity Shares of Adeshwar Meditex LimitedCompany relatedListing Operations
20210625-28 25 જૂન 2021 Listing of Equity Shares of Adeshwar Meditex LimitedCompany relatedListing Operations
20210625-27 25 જૂન 2021 Change in Group of Equity Shares of Navoday Enterprises LimitedCompany relatedListing Operations
20210625-1 25 જૂન 2021 Listing of Equity Shares of Adeshwar Meditex LimitedCompany relatedListing Operations
20210624-18 24 જૂન 2021 Listing of Equity Shares of Navoday Enterprises LimitedCompany relatedListing Operations
20210624-5 24 જૂન 2021 Listing of Equity Shares of Navoday Enterprises LimitedCompany relatedListing Operations
20210619-7 19 જૂન 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.07.2021 TO 31.07.2021Settlement/RMSPost Trade
20210615-41 15 જૂન 2021 Change of Market Maker for G. K. P. Printing & Packaging Ltd (Scrip Code: 542666 )TradingTrading Operations
20210615-9 15 જૂન 2021 Migration of Equity Shares of S. M. Gold Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20210602-5 02 જૂન 2021 Migration of Equity Shares of Anmol India Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210527-29 27 મે 2021 Migration of Equity Shares of Shubham Polyspin Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210527-5 27 મે 2021 Migration of Equity Shares of Vishal Bearings Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210527-4 27 મે 2021 Migration of Equity Shares of Sharika Enterprises Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210520-7 20 મે 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.06.2021 TO 30.06.2021Settlement/RMSPost Trade
20210419-34 19 એપ્રિલ 2021 Change in Group of Equity Shares of Jetmall Spices and Masala LimitedCompany relatedListing Operations
20210419-24 19 એપ્રિલ 2021 Migration of Equity Shares of Sylph Education Solutions Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210416-45 16 એપ્રિલ 2021 Listing of Equity Shares of Jetmall Spices and Masala LimitedCompany relatedListing Operations
20210416-37 16 એપ્રિલ 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.05.2021 TO 31.05.2021Settlement/RMSPost Trade
20210416-4 16 એપ્રિલ 2021 Listing of Equity Shares of Jetmall Spices and Masala LimitedCompany relatedListing Operations
20210415-2 15 એપ્રિલ 2021 Change in Group of Equity Shares of Rajeshwari Cans LimitedCompany relatedListing Operations
20210413-5 13 એપ્રિલ 2021 Listing of Equity Shares of Rajeshwari Cans LimitedCompany relatedListing Operations
20210412-30 12 એપ્રિલ 2021 Listing of Equity Shares of Rajeshwari Cans LimitedCompany relatedListing Operations
20210409-28 09 એપ્રિલ 2021 Change in Group of Equity Shares of EKI Energy Services LimitedCompany relatedListing Operations
20210406-21 06 એપ્રિલ 2021 Listing of Equity Shares of EKI Energy Services LimitedCompany relatedListing Operations
20210405-31 05 એપ્રિલ 2021 Listing of Equity Shares of EKI Energy Services LimitedCompany relatedListing Operations
20210405-13 05 એપ્રિલ 2021 Discontinuation of Market Making for SME ScripTradingTrading Operations
20210401-52 01 એપ્રિલ 2021 Change in Market Lot Size of SME Companies on SME Exchange/ PlatformCompany relatedListing Operations
20210401-39 01 એપ્રિલ 2021 Discontinuation of Market Making for SME ScripTradingTrading Operations
20210323-26 23 માર્ચ 2021 Public Issue of EKI Energy Services Limited- Allocation to Anchor InvestorsCompany relatedListing Operations
20210322-19 22 માર્ચ 2021 Change in Group of Equity Shares of Rangoli Tradecomm LimitedCompany relatedListing Operations
20210322-18 22 માર્ચ 2021 Change in Group of Equity Shares of Knowledge Marine & Engineering Works LimitedCompany relatedListing Operations
20210322-10 22 માર્ચ 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.04.2021 TO 30.04.2021Settlement/RMSPost Trade
20210319-47 19 માર્ચ 2021 Listing of Equity Shares of Rangoli Tradecomm LimitedCompany relatedListing Operations
20210319-13 19 માર્ચ 2021 Listing of Equity Shares of Knowledge Marine & Engineering Works LimitedCompany relatedListing Operations
20210318-18 18 માર્ચ 2021 Listing of Equity Shares of Knowledge Marine & Engineering Works LimitedCompany relatedListing Operations
20210318-7 18 માર્ચ 2021 Change of Market Maker for Chandra Bhagat Pharma Limited (542934)TradingTrading Operations
20210316-11 16 માર્ચ 2021 Change in Market Lot Size of Ashapuri Gold Ornament LimitedCompany relatedListing Operations
20210316-10 16 માર્ચ 2021 Listing of Equity Shares of Ashapuri Gold Ornament Limited pursuant to Further Public OfferCompany relatedListing Operations
20210309-21 09 માર્ચ 2021 Migration of Equity Shares of Deep Polymers Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20210222-49 22 ફેબ્રુ 2021 Change of Market Maker for Axita Cotton Limited (542285)TradingTrading Operations
20210222-40 22 ફેબ્રુ 2021 Change of Market Maker for INFLAME APPLIANCES LIMITED (541083)TradingTrading Operations
20210219-11 19 ફેબ્રુ 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.03.2021 TO 31.03.2021Settlement/RMSPost Trade
20210218-3 18 ફેબ્રુ 2021 Change in Group of Equity Shares of MRP Agro LimitedCompany relatedListing Operations
20210217-14 17 ફેબ્રુ 2021 Listing of Equity Shares of MRP Agro LimitedCompany relatedListing Operations
20210216-25 16 ફેબ્રુ 2021 Listing of Equity Shares of MRP Agro LimitedCompany relatedListing Operations
20210204-31 04 ફેબ્રુ 2021 Change of Market Maker for Indo Us Bio-Tech Limited (541304)TradingTrading Operations
20210203-41 03 ફેબ્રુ 2021 Discontinuation of Market Making for SME ScripTradingTrading Operations
20210129-34 29 જાન્યુ 2021 Discontinuation of Market Making for SME ScripTradingTrading Operations
20210125-17 25 જાન્યુ 2021 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.02.2021 TO 28.02.2021Settlement/RMSPost Trade
20210113-10 13 જાન્યુ 2021 Migration of Equity Shares of Aditya Vision Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20210104-29 04 જાન્યુ 2021 Discontinuation of Market Making for SME ScripTradingTrading Operations
20201231-25 31 ડિસે 2020 Migration of Equity Shares of BCPL Railway Infrastructure Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20201223-48 23 ડિસે 2020 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.01.2021 TO 31.01.2021Settlement/RMSPost Trade
20201214-33 14 ડિસે 2020 Discontinuation of Market Making for SME ScripTradingTrading Operations
20201208-15 08 ડિસે 2020 Migration of Equity Shares of Palm Jewels Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20201208-12 08 ડિસે 2020 Migration of Equity Shares of Gautam Gems Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20201202-24 02 ડિસે 2020 Discontinuation of Market Making for SME ScripTradingTrading Operations
20201123-25 23 નવે 2020 Migration of Equity Shares of Shree Ganesh Remedies Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20201114-1 14 નવે 2020 Change of Market Maker for Anand Rayons Limited (542721)TradingTrading Operations
20201110-9 10 નવે 2020 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.12.2020 TO 31.12.2020Settlement/RMSPost Trade
20201102-2 02 નવે 2020 Change in Group of Equity Shares of Shine Fashions (India) LimitedCompany relatedListing Operations
20201030-9 30 ઑક્ટો 2020 Listing of Equity Shares of Shine Fashions (India) LimitedCompany relatedListing Operations
20201030-4 30 ઑક્ટો 2020 Listing of Equity Shares of Shine Fashions (India) LimitedCompany relatedListing Operations
20201027-3 27 ઑક્ટો 2020 Migration of Equity Shares of Yasho Industries Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard PlatformCompany relatedListing Operations
20201026-4 26 ઑક્ટો 2020 Discontinuation of Trading and Delisting of Equity Shares of Premier Chennai Properties Limited - SME ITP (Scrip Code: 780007)Company relatedListing Operations
20201019-29 19 ઑક્ટો 2020 Migration of Equity Shares of Add-Shop ERetail Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20201019-14 19 ઑક્ટો 2020 Migration of Equity Shares of Garment Mantra Lifestyle Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20201019-13 19 ઑક્ટો 2020 Change in Group of Equity Shares of Veer Global Infraconstruction LimitedCompany relatedListing Operations
20201016-47 16 ઑક્ટો 2020 Listing of Equity Shares of Veer Global Infraconstruction LimitedCompany relatedListing Operations
20201016-6 16 ઑક્ટો 2020 Migration of Equity Shares of Trident Texofab Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20201015-33 15 ઑક્ટો 2020 Listing of Equity Shares of Veer Global Infraconstruction LimitedCompany relatedListing Operations
20201015-19 15 ઑક્ટો 2020 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.11.2020 TO 30.11.2020Settlement/RMSPost Trade
20201014-3 14 ઑક્ટો 2020 Change in Group of Equity Shares of G M Polyplast LimitedCompany relatedListing Operations
20201013-8 13 ઑક્ટો 2020 Listing of Equity Shares of G M Polyplast LimitedCompany relatedListing Operations
20201006-9 06 ઑક્ટો 2020 Change in Group of Equity Shares of Atam Valves LimitedCompany relatedListing Operations
20201005-52 05 ઑક્ટો 2020 Change in Market Lot Size of SME Companies on SME Exchange/ Platform -UpdateCompany relatedListing Operations
20201005-34 05 ઑક્ટો 2020 Listing of Equity Shares of Atam Valves LimitedCompany relatedListing Operations
20201001-58 01 ઑક્ટો 2020 Change in Market Lot Size of SME Companies on SME Exchange/ PlatformCompany relatedListing Operations
20201001-19 01 ઑક્ટો 2020 Listing of Equity Shares of Atam Valves LimitedCompany relatedListing Operations
20201001-10 01 ઑક્ટો 2020 Change in Group of Equity Shares of SecMark Consultancy LimitedCompany relatedListing Operations
20200930-55 30 સપ્ટે 2020 Change of Market Maker for Novateor Research Laboratories Limited (542771)TradingTrading Operations
20200930-27 30 સપ્ટે 2020 Listing of Equity Shares of SecMark Consultancy LimitedCompany relatedListing Operations
20200929-47 29 સપ્ટે 2020 Listing of Equity Shares of Secmark Consultancy LimitedCompany relatedListing Operations
20200929-25 29 સપ્ટે 2020 Migration of Equity Shares of Dynamic Cables Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20200928-14 28 સપ્ટે 2020 Change in Group of Equity Shares of Advait Infratech LimitedCompany relatedListing Operations
20200925-16 25 સપ્ટે 2020 Listing of Equity Shares of Advait Infratech LimitedCompany relatedListing Operations
20200923-50 23 સપ્ટે 2020 Change of Market Maker for Dynamic Cables Limited (540795)TradingTrading Operations
20200918-38 18 સપ્ટે 2020 Change of Market Maker for Suratwwala Business Group Limited (543218)TradingTrading Operations
20200918-36 18 સપ્ટે 2020 Change of Market Maker for SM Auto Stamping Limited (543065)TradingTrading Operations
20200915-17 15 સપ્ટે 2020 Migration of Equity Shares of Tasty Dairy Specialities Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20200915-8 15 સપ્ટે 2020 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.10.2020 TO 31.10.2020Settlement/RMSPost Trade
20200915-1 15 સપ્ટે 2020 Migration of Equity Shares of Bhatia Communications & Retail (India) Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20200902-24 02 સપ્ટે 2020 Migration of Equity Shares of Valiant Organics Limited from BSE SME Platform to BSE Mainboard Platform Company relatedListing Operations
20200813-3 13 ઑગ 2020 Change in Group of Equity Shares of Suratwwala Business Group LimitedCompany relatedListing Operations
20200812-9 12 ઑગ 2020 Listing of Equity Shares of Suratwwala Business Group LimitedCompany relatedListing Operations
20200812-1 12 ઑગ 2020 Listing of Equity Shares of Suratwwala Business Group LimitedCompany relatedListing Operations
20200810-7 10 ઑગ 2020 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.09.2020 TO 30.09.2020Settlement/RMSPost Trade
20200805-41 05 ઑગ 2020 Change of Market Maker for ANG Lifesciences India Ltd(Scrip Code: 540694).TradingTrading Operations
20200804-40 04 ઑગ 2020 Change of Market Maker for Angel Fibres Limited (Scrip Code: 541006).TradingTrading Operations
20200722-29 22 જુલાઈ 2020 Change of Market Maker for Synergy Green Industries Limited (Scrip Code: 541929).TradingTrading Operations
20200720-50 20 જુલાઈ 2020 Change of Market Maker for Northern Spirits limited (Scrip Code: 542628)TradingTrading Operations
20200714-42 14 જુલાઈ 2020 Change of Market Maker for Synergy Green Industries Limited (Scrip Code: 541929).TradingTrading Operations
20200714-10 14 જુલાઈ 2020 TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM (ITP) - SME SEGMENT FOR PERIOD FROM 01.08.2020 TO 31.08.2020Settlement/RMSPost Trade
20200713-6 13 જુલાઈ 2020 Change in Group of Equity Shares of Bonlon Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20200710-38 10 જુલાઈ 2020 Listing of Equity Shares of Bonlon Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20200709-33 09 જુલાઈ 2020 Listing of Equity Shares of Bonlon Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20200630-5 30 જૂન 2020 Change in Group of Equity Shares of Billwin Industries LimitedCompany relatedListing Operations
20200629-24