ઘટેલા
સિલેક્ટ કરો :
ગ્રુપ
 
બધા ભાવ 
સ્ક્રિપ કોડસ્ક્રિપ નામસ્ક્રિપ ગ્રુપછેલ્લો ભાવ ફેરફારફેરફાર ટકામાં
541945 RANJEET એમ 29.90-5.10-14.57
543594 DPL એમ 14.40-1.60-10.00
543970 SHOORA એમ 58.49-6.49-9.99
543305 નાવોડે એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિ. એમ 12.19-1.35-9.97
543460 QRIL એમ 72.90-6.10-7.72
543520 GLHRL એમ 43.52-3.42-7.29
543497 BCCL એમ 53.60-3.39-5.95
543545 VEERKRUPA એમ 2.29-0.12-4.98
541006 ANGEL એમ 21.47-1.12-4.96
540332 TANVI એમ 97.90-5.10-4.95
542935 ICLORGANIC એમ 40.00-2.05-4.88
543391 SGFRL એમ 69.50-3.51-4.81
542924 JANUSCORP એમ 4.40-0.20-4.35
540652 CTCL એમ 115.00-5.00-4.17
543937 ALPHAIND એમ 190.60-8.25-4.15
543798 PATRON એમ 9.45-0.37-3.77
543521 FONE4 એમ 4.00-0.15-3.61
543400 OMNIPOTENT એમ 7.75-0.28-3.49
542668 EVANS એમ 137.30-4.75-3.34
543651 DAPS એમ 34.00-1.00-2.86
541337 MILEFUR એમ 4.96-0.13-2.55
542727 CPML એમ 78.00-2.00-2.50
543366 SBLI એમ 70.00-1.75-2.44
543234 SECMARK એમ 82.00-2.00-2.38
543475 EKENNIS એમ 87.78-1.72-1.92
543274 સુમાયા કોર્પોરેશન લિ. એમ 7.72-0.14-1.78
543539 MODIS એમ 171.00-3.00-1.72
543787 ROBU એમ 305.00-5.00-1.61
543637 PACE એમ 20.58-0.32-1.53
543905 INNOKAIZ એમ 129.00-2.00-1.53
543848 DEVLAB એમ 59.13-0.87-1.45
543656 TECHNOPACK એમ 93.74-1.25-1.32
543464 SPITZE એમ 194.10-2.25-1.15
543500 EVOQ એમ 14.00-0.16-1.13
536738 સ્ટેલાર કેપિટલ સર્વિસીસ લિ. એમ 4.40-0.05-1.12
543346 આશકા હોસ્પિટલ્સ લિ. એમ 61.80-0.58-0.93
543805 RESGEN એમ 69.38-0.63-0.90
543941 AHASOLAR એમ 300.05-2.20-0.73
543713 DRONACHRYA એમ 177.85-1.25-0.70
541353 INNOVATORS એમ 215.50-1.50-0.69
543597 VOEPL એમ 238.35-1.40-0.58
543902 RETINA એમ 68.40-0.40-0.58
539041 SVPHOUSING એમ 68.35-0.39-0.57
543453 ALKOSIGN એમ 113.50-0.55-0.48
543622 STML એમ 145.40-0.60-0.41
538319 GCMCAPI એમ 8.02-0.03-0.37
543895 EXHICON એમ 271.75-0.55-0.20
543618 CARGOTRANS એમ 79.50-0.03-0.04